Overheid

Conflicten tussen burgers en de overheid, zoals gemeente of provincie, komen veel voor. Een burger die het niet eens is met het optreden of een besluit van de overheid kan een bezwaarschrift of een klacht indienen. In Nederland dienen burgers zo’n 2,6 miljoen keer per jaar een bezwaar is. Daarmee behoort het behandelen van onvrede van burgers tot 1 van de kerntaken van de overheid. Dat is zowel tijdrovend als kostbaar.

Problemen zijn zaken die je in een eerder stadium vergeten bent op te lossen

Vaak beroept de overheid zich op de rechtmatigheid van een besluit terwijl de burger het niet eerlijk vindt en zich niet gehoord voelt. Veelal leidt dit tot escalatie van een conflict. Door de inzet van mediation of mediationvaardigheden kan voorkomen worden dat conflicten uitmonden in langslepende en kostbare gerechtelijke procedures.

In zaken waarbij de overheid betrokken is, zijn sommige spelregels van mediation net iets anders. Onder andere de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (de WOB) staat soms haaks op een van de uitgangspunten van mediation, namelijk strikte vertrouwelijkheid. Aan het begin van het mediationtraject moet dit duidelijk besproken worden en moeten afspraken gemaakt worden.

Wanneer het een conflict betreft tussen overheid en ambtenaar moet rekening gehouden worden met de rechtspositie van ambtenaren die nog altijd anders is dan die van werknemers in de private sector.

De voordelen van overheidsmediation:

  • direct contact tussen overheid en burger
  • geen standaardbrieven maar echte gesprekken
  • mediation is goedkoper en sneller dan een juridisch traject
  • een neutrale bemiddelaar.